Regelement

REGELEMENT

 1. Op het gebruik van de accommodatie, zijn de voorwaarden, gesteld in de provinciale en gemeentelijke vergunningen en/of verordeningen van toepassing. In het bijzonder dient de milieuwetgeving in acht te worden genomen.
 2. Het gebruik van een niet-vloeistof doorlatend kleed onder de motoren e.d. is verplicht. Het laten weg lopen van olie, smeermiddelen e.d., is ten strengste verboden. Dergelijke stoffen, poetsdoeken e.d. dienen in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd of liever nog, meegenomen naar huis.
 3. Tijdens wedstrijden en de trainingen daarvoor, is het verboden om met cross- grasbaan- en speedway- motoren e.d. te rijden in het rennerskwartier. Ook tijdens reguliere trainingen is het verboden te rijden in het rennerskwartier.
 4. De parkeerplaats voor- en de toegangsweg (Aviaweg) naar de accommodatie is een normale openbare weg, derhalve dient men daar de verkeersregels in acht te nemen.
 5. Het is voor eenieder, die geen taak of functie heeft binnen de organisatie, verboden zich op de middenterreinen en in de publieksvrije zones te bevinden. Behalve de rijders, is het voor eenieder, die geen taak of functie heeft binnen de organisatie, verboden zich op de banen te bevinden.
 6. Voor wat betreft helmen, kleding, schoeisel, handschoenen, brillen, roll-off’s, protectie, stalen slof e.d., zijn de betreffende KNMV-reglementen van toepassing. Voor wat betreft de technische eisen van de motoren e.d., zijn eveneens de betreffende KNMV-reglementen van toepassing.
 7. Het gebruik van de speedwaybaan is alleen toegestaan voor speedway-motoren, 125 cc special/speedway-motoren, speedway-zijspannen en 50cc miniautomaat crossmotoren conform de KNMV-reglementen.
 8. Een dirt-reflector is verplicht voor de speedway- en specialmotoren, conform het KNMV technisch reglement baansport.
 9. Op alle baansport-motoren dient een olieopvang tankje aanwezig te zijn. E.e.a. conform het KNMV technisch reglement baansport.
 10. Het gebruik van de grasbaan is alleen toegestaan voor motoren, genoemd in het KNMV technisch reglement baansport.
 11. Het gebruik van banden op de grasbaan, conform het KNMV technisch reglement baansport.
  1. T/m de 85 cc klasse is een crossachterband toegestaan.
  2. Voor de 125 cc. klasse en zwaardere klassen is een grasbaanachterband (enduroband)
   conform het KNMV technisch reglement baansport, verplicht.
  3. Voor de 125 cc. special/speedwayklasse, de specialklasse en de grasbaan-zijspanklasse zijn
   de voorgeschreven banden, conform het KNMV technisch reglement baansport, verplicht.
 12. Voor wat betreft een voorrem op de motoren, is het KNMV technisch reglement baansport van toepassing.
 13. Voor alle motoren geldt m.i.v. 2 april 2011 de geldende geluidsnorm volgens de voorschriften van de K.N.M.V. en/of de M.O.N.
 14. Iedere rijder dient minimaal in het bezit te zijn van een geldige KNMV-basis sportlicentie, dan wel een van toepassing zijnde KNMV-startlicentie, of een M.O.N. trainingspas c.q. geldige M.O.N. startbewijs.
 15. Iedere rijder dient lid te zijn van MRTO, dan wel in het bezit te zijn van een geldige MRTO-dagpas.
 16. Eenieder betreedt de accommodatie op eigen risico en is verplicht de aanwijzingen van het MRTO-bestuur, haar medewerkers en de dienstdoende officials op te volgen.
 17. Iedere rijder rijdt volledig voor eigen risico en kan, voor de door hem veroorzaakte schade en/of letsel, aansprakelijk worden gesteld.
 18. Door te trainen, dan wel deel te nemen aan wedstrijden op de accommodatie, verklaart iedere rijder dit reglement te kennen en dit te respecteren. Tevens verklaart hij daarbij MRTO noch haar medewerkers en officials aansprakelijk te stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit de deelname aan die trainingen en wedstrijden.
 19. Het MRTO-bestuur behoudt zich het recht voor, om rijders, helpers/begeleiders en publiek, die zich op de accommodatie misdragen of hebben misdragen, op welke manier dan ook, te weren dan wel te verwijderen van de accommodatie.
 20. Waar in dit reglement wordt gesproken in de mannelijke vorm dient, in het voorkomende geval, in de vrouwelijke vorm worden gesproken.
 21. In situaties en/of meningsverschillen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van MRTO.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van M.R.T.O.