MRTO

Motorsportclub M.R.T.O. Onstwedde is op 16 juni 1969 opgericht. Dit was in een periode waarin de grasbaansport hoogtij vierde. In het begin was MRTO een motorclub, die zich hoofdzakelijk bezig hield met het organiseren van grasbaanwedstrijden. De motorsport werd in de loop der jaren op diverse locaties bedreven, o.a. in Ter Wupping, in “De Bargen”, nabij het dokter Hommes-bos in Onstwedde en op de voormalige Philips-Airstrip in Vledderveen. In de eind jaren zestig werd door een aantal noordelijke clubs, waaronder MRTO, de Grasbaan- en Motorcrossbond Noord-Nederland (G.M.N.N.) opgericht. Er werd in die tijd gereden met standaard straatmotoren, die omgebouwd werden tot crossmotoren. Van lieverlee werd ook de motorsport binnen de GMNN professioneler en er werd steeds meer met “kant en klare” race-motoren gereden. Uiteindelijk is de GMNN opgegaan in de KNMV. MRTO Onstwedde is toen ook aangesloten bij de K.N.M.V. (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging).

Eén van de locaties binnen de gemeente Stadskanaal waar gecrossed werd, was de voormalige vuilstortplaats aan de Kettingwijk. Hier deed zich het probleem voor dat de baan door de structuur van de ondergrond ongeschikt was als crossterrein en dat de bewoners van een nabijgelegen woonwijk klaagden over lawaai-overlast. Reeds aan het einde van de jaren zeventig werd door de gemeente Stadskanaal, in overleg met de toenmalige motorclubs MAC Stadskanaal eo, MRTO Onstwedde en MCM ‘68 Mussel, het initiatief genomen om te komen tot een centrale trainingsaccommodatie voor de motorsport. Gedacht werd daarbij oa. aan de Philips-vliegstrook te Vledderveen. De toenmalige motorsport accommodaties, binnen de gemeente Stadskanaal werden als minder ideaal ervaren. Er werd gereden op banen met een gedoogconstructie of een APV-ontheffing`van de gemeente, zoals die geldt voor de MAC Stadskanaal eo. voor haar internationale grasbaanraces. Er werd een werkgroep opgericht waarin de drie genoemde motorclubs en de gemeente Stadskanaal waren vertegenwoordigd. De werkgroep heeft steeds als doel voor ogen gehad om te komen tot een centrale motorsportaccommodatie binnen de gemeente Stadskanaal. Ook heeft deze werkgroep een zeer vooruitziende blik gehad vwb. de milieuaspecten. Nadat in september 1983 een rapport was uitgebracht, werd de werkgroep “slapende”, zij het met één oog en één oor geopend.

In 1986 raakte MRTO haar toenmalige baan, nabij het dokter Hommesbos in Onstwedde, kwijt. Daar het gevaar bestond dat er weer “wild” gecrossed zou gaan worden, werd er aan de bel getrokken bij de gemeente. Het bleek dat er mogelijkheden waren voor subsidie van de Herinrichting Drents-Groningse Veenkoloniën, voor de locatie Vledderveen. Hierdoor kwam de aanleg van een centrale motorsportaccommodatie in een stroomversnelling. Door de gemeente werd een gedeelte van de voormalige vliegstrook, als tijdelijke motorcrossbaan aan het samenwerkingsverband MRTO Onstwedde, MAC Stadskanaal eo. en MCM ‘68 Mussel beschikbaar gesteld. Door de gemeente en de drie clubs werd verder overlegd over de te nemen stappen, om te komen tot een permanente accommodatie. Inmiddels kwam de aanleg van een baan aan de orde. Hiervan was in het verleden ook reeds sprake geweest. De Kart Club Noord-Nederland had inmiddels een verzoek voor aanleg van een kartbaan bij de gemeente neergelegd. Na goed overleg tussen de gemeente Stadskanaal, MRTO Onstwedde en de MAC Stadskanaal eo. (de MCM ‘68 Mussel was inmiddels ter ziele gegaan) en de Kart Club Noord-Nederland, werd één van de oude plannen uitgevoerd. Naast het huidige Ultra Light-vliegveld van de ULV- Vereniging Westerwolde werd een prachtig Motor- en Kartsport Centrum gerealiseerd, compleet met een grasbaan, een crosscircuit, een kartbaan, een toegangsweg en parkeerterrein.

Bij de totstandkoming van dit centrum hebben de betrokken clubs een grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid verricht. Op 30 april en 1 mei 1993 werd oa. gezamenlijk door de clubs in samenwerking met de nutsbedrijven de nodige kabels en leidingen gelegd over een lengte van ruim 2 kilometer. Om het centrum meer dan 8 uur per week te mogen gebruiken waren er vergunningen nodig van de provincie Groningen. Hiertoe werden enige vergaderingen door vertegenwoordigers van MRTO, de KCNN, de KNMV en de gemeente Stadskanaal met de provincie Groningen gevoerd. De benodigde vergunningen zijn inmiddels geborgd. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Er werden namelijk nogal wat bezwaarschriften door omwonenden ingediend. Inmiddels is de Stichting Regionaal Motor- en Kart Centrum Stadskanaal te Vledderveen (Gn.) opgericht, die het beheer voert over de accommodatie en bestaat uit MRTO Vledderveen en de Kart Club Noord Nederland. MRTO Vledderveen en de KCNN zijn ook de gebruikers van de accommodatie. Inmiddels is een speedwaybaan gerealiseerd op de accommodatie. Deze is gelegen op het middenterrein van de grasbaan. Vanaf 2011 was MRTO Vledderveen niet alleen aangesloten bij de K.N.M.V., maar ook bij de M.O.N. Met ingang van 1 januari 2015 heeft MRTO Vledderveen het lidmaatschap met de M.O.N. beeindigd, omdat dit vooralsnog voor de club en hara leden geen meerwaarde heeft gehad.

In januari 2011 heeft de algemene ledenvergadering van MRTO besloten dat het deel van het geluidssportcentrum waar MRTO Vledderveen gebruik van maakt, als eerbetoon aan de te vroeg overleden Bé Sterenborg, met ingang van 2011 de naam ,,Bé Sterenborg accommodatie” zal gaan dragen. Als enthousiast bestuurslid van M.R.T.O. heeft Bé met zijn jarenlange inzet, wezenlijk bijgedragen aan de organisatie zoals die nu is.